Reklamační formulář

Reklamační formulář

Kupující:
Jméno a p
íjmení: ……………………………………………………………………………………….. Adresa: ……………………………………………………………………………………………………….. E-mail a telefon: ……………………………………………………………………………………………

Prodávající:
ADDAT s.r.o. Májová 1126, 463 11 Liberec 30 ( sídlo firmy reklamace zasílejte viz. níže ).
Doru
ovací adresa:
ADDAT s.r.o., Májová 1126, 463 11 Liberec 30
Reklamované zboží:
ozna
ení zboží: ………………………………………………………………………………………………..
Datum prodeje: …………………..
íslo kupního dokladu (faktury) , piložte kopii faktury: …………………………………
Popis závady: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Obsah balení p
i pedání do reklamaního ízení: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Preferuji následující zp
sob ešení reklamace: ……………………………………………………………………………………………………………….

Vyízení reklamace oekávám nejpozdji v zákonné lht. Zárovevás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnní reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil(a), co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následno vystavení potvrzení o datu a zpsobu vyízení reklamace.

Datum ………………………………………. Podpis kupujícího……………………………………….